image banner
 • anh-dai-dien

  1. Chủ tịch HĐND xã

  Họ tên: Nguyễn Văn Tỵ

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0982145140

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó chủ tịch HĐND xã

  Họ tên: Nguyễn Thị Mai

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • 1. VĂN PHÒNG UBND XÃ
  • anh-dai-dien

   1. Công chức Văn phòng - Thống kê xã

   Họ tên: Nguyễn Thùy Anh

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0969841182

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Công chức Văn phòng - Thống kê xã

   Họ tên: Dương Thị Quỳnh Thu

   Ngày, tháng, năm sinh: 27/8/1989

   Điện thoại: 0983.089277

   >> Xem chi tiết
 • 2. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN XÃ
  • anh-dai-dien

   1. Công chức Tài Chính - Kế toán xã

   Họ tên: Nguyễn Thị Thủy

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 3. ĐỊA CHÍNH - XD - GT - MT XÃ
  • anh-dai-dien

   1. Công chức ĐC - XD - GT&MT xã

   Họ tên: Giang Văn Khuân

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Công chức ĐC - XD - GT&MT xã

   Họ tên: Phạm Thị Huệ

   Ngày, tháng, năm sinh: 06/3/1983

   Điện thoại: 0919101668

   >> Xem chi tiết
 • 4. VĂN HÓA - XÃ HỘI XÃ
  • anh-dai-dien

   1. Công chức Văn hóa - Xã hội xã

   Họ tên: Nguyễn Hồng Trung

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0978305879

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Công chức Văn hóa - Xã hội xã

   Họ tên: Trần Hoàng Dũng

   Ngày, tháng, năm sinh: 01/7/1983

   Điện thoại: 0975266559

   >> Xem chi tiết
 • 5. TƯ PHÁP - HỘ TỊCH XÃ
  • anh-dai-dien

   1. Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

   Họ tên: Trịnh Thị Khuyên

   Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1987

   Điện thoại: 0355651612

   >> Xem chi tiết
 • 6. CÔNG AN XÃ
  • anh-dai-dien

   1. Trưởng Công an xã

   Họ tên: Nguyễn Sỹ Bình

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0988600644

   >> Xem chi tiết
 • 7. BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ
  • anh-dai-dien

   1. Q.Chỉ huy trưởng - Ban CHQS xã

   Họ tên: Trần Ngọc Sơn

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Chỉ huy phó - Ban CHQS xã

   Họ tên: Đoàn Quang Hậu

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 8. CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH
  • anh-dai-dien

   1. Văn thư - Lưu trữ

   Họ tên: Trần Thị Diệu Ly

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0973759794

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. CB. Giúp việc HĐND xã

   Họ tên: Vũ Thị Ngọc Nhung

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0983726772

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. CB. KH-GT-TL.Nông, Lâm, Nghiệp xã

   Họ tên: Nguyễn Ngọc Tú

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0974888199

   >> Xem chi tiết
 • 1. UBMTTQVN XÃ
  • anh-dai-dien

   1. Chủ tịch UBMTTQVN xã

   Họ tên: Vũ Xuân Ngoan

   Ngày, tháng, năm sinh: 16/5/1975

   Điện thoại: 0827651679

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã

   Họ tên: Trương Thị Xuân

   Ngày, tháng, năm sinh: 23/7/1979

   Điện thoại: 0328067579

   >> Xem chi tiết
 • 2. ĐOÀN TNCSHCM XÃ
  • anh-dai-dien

   1. Phó Bí thư Đoàn TN xã

   Họ tên: Nguyễn Tấn Thịnh

   Ngày, tháng, năm sinh: 28/7/1997

   Điện thoại: 0972914702

   >> Xem chi tiết
 • 3. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ
  • anh-dai-dien

   1. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã

   Họ tên: Phan Khánh Lê

   Ngày, tháng, năm sinh: 13/11/1986

   Điện thoại: 0964227768

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Chủ tịch Hội LHPN xã

   Họ tên: Đàm Thị Hằng

   Ngày, tháng, năm sinh: 17/5/1987

   Điện thoại: 0988138742

   >> Xem chi tiết
 • 4. HỘI NÔNG DÂN XÃ
  • anh-dai-dien

   1. Chủ tịch Hội ND xã

   Họ tên: Trần Văn Định

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0986659070

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Chủ tịch Hội ND xã

   Họ tên: Tạ Thị Thanh Hằng

   Ngày, tháng, năm sinh: 15/3/1991

   Điện thoại: 0369376108

   >> Xem chi tiết
 • 5. HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ
  • anh-dai-dien

   1. Chủ tịch Hội CCB xã

   Họ tên: Trần Viết Ninh

   Ngày, tháng, năm sinh: 06/02/1968

   Điện thoại: 0982151920

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Chủ tịch Hội CCB xã

   Họ tên: Nguyễn Hồng Trung

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0978305879

   >> Xem chi tiết
 • 6. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ
  • anh-dai-dien

   1. Chủ tịch Hội NCT xã

   Họ tên: Lê Sĩ Nam

   Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1959

   Điện thoại: 0986481736

   >> Xem chi tiết
 • 7. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ XÃ
  • anh-dai-dien

   1. Chủ tịch Hội CTĐ xã

   Họ tên: Vũ Thị Huyến

   Ngày, tháng, năm sinh: 08/08/1969

   Điện thoại: 0988913731

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó chủ tịch Hội CTĐ xã

   Họ tên: Đàm Thị Hằng

   Ngày, tháng, năm sinh: 17/5/1987

   Điện thoại: 0988138742

   >> Xem chi tiết
 • 1. ẤP 1 XÃ TIẾN HƯNG
  • anh-dai-dien

   1. Bí thư Chi bộ ấp 1

   Họ tên: Vũ Xuân Ngoan

   Ngày, tháng, năm sinh: 16/5/1975

   Điện thoại: 0827651679

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Trưởng Ấp 1

   Họ tên: Trương Công Trọng

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0792011677

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Trưởng Ban CTMT Ấp 1

   Họ tên: Nguyễn Thanh Hoàng

   Ngày, tháng, năm sinh: 25/4/1963

   Điện thoại: 0913635479

   >> Xem chi tiết
 • 2. ẤP 2 XÃ TIẾN HƯNG
  • anh-dai-dien

   1. Bí thư Chi bộ kiêm trưởng Ấp 2

   Họ tên: Trịnh Văn Tiến

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0868902605

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Trưởng Ban CTMT Ấp 2

   Họ tên: Phạm Văn Quyết

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0902572619

   >> Xem chi tiết
 • 3. ẤP 3 XÃ TIẾN HƯNG
  • anh-dai-dien

   1. Bí thư Chi bộ Ấp 3

   Họ tên: Nguyễn Thanh Truyền

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0918903039

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Trưởng Ấp 3

   Họ tên: Nguyễn Văn Đương

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0969827555

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Trưởng Ban CTMT Ấp 3

   Họ tên: Đoàn Ngọc Lễ

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0327167469

   >> Xem chi tiết
 • 4. ẤP 4 XÃ TIẾN HƯNG
  • anh-dai-dien

   1. Trưởng Ấp 4

   Họ tên: Lê Ngọc Hải

   Ngày, tháng, năm sinh: 30/12/1967

   Điện thoại: 0979124715

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Trưởng Ban CTMT Ấp 4

   Họ tên: Nguyễn Thị Lan

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0969383468

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Bí thư Chi bộ Ấp 4

   Họ tên: Đinh Gia Vương

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 5. ẤP 6 XÃ TIẾN HƯNG
  • anh-dai-dien

   1. Bí thư Chi bộ kiêm trưởng Ấp 6

   Họ tên: Phạm Văn Hà

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0364938497

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Trưởng Ban CTMT Ấp 6

   Họ tên: Trương Minh Lương

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0984416470

   >> Xem chi tiết
 • 6. ẤP 7 XÃ TIẾN HƯNG
  • anh-dai-dien

   1. Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ấp 7

   Họ tên: Hà Văn Vinh

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0988251016

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Trưởng Ban CTMT Ấp 7

   Họ tên: Nguyễn Bá Ngọc

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0362330954

   >> Xem chi tiết
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ TIẾN HƯNG

Địa chỉ : ĐT741, ấp 2, Xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 

Chịu trách nhiệm : ông Nguyễn Thái Sơn - Chủ tịch

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị